Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN IMEDIATE B.V.

Download onze algemene voorwaarden in PDF

I. ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Definities
  Dienst”: iedere door iMediate te verlenen dienst of af te leveren zaak, waaronder met name maar niet beperkt tot, het organiseren van Evenementen, het uitgeven van Publicaties, het uitgeven van nieuwsbrieven, het uitgeven van de EB Festival Guide, de verkoop van Advertenties en het aanbieden van Marketing Services;
  iMediate”: iMediate B.V., gevestigd te Hilversum, kantoorhoudend aan de Arendstraat 33b, 1223 RE Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 32047228;
  Opdrachtgever”: de natuurlijke of rechtspersoon die een Order doet bij iMediate;
  Order”: elk mondeling en/of schriftelijk verzoek van een natuurlijke of rechtspersoon tot het aangaan van een Overeenkomst met iMediate, of het verrichten van (rechts)handelingen en/of Diensten door iMediate, beide in de breedste zin van het woord, in het kader van een door iMediate te verlenen Dienst;
  Overeenkomst”: de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en iMediate die tot stand is gekomen op een wijze als hieronder bepaald;
  Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van iMediate, alsmede op alle tussen Partijen gesloten Overeenkomsten, en op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en iMediate, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
  2. Voor zover in tot iMediate gerichte aanbiedingen of aanvaardingen wordt verwezen naar andere (algemene) voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan door iMediate hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien evenwel enige andere algemene voorwaarden van alsnog van toepassing zouden zijn, dan prevaleren deze Voorwaarden.
 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
  1. Een aanbieding of (prijsopgave) van iMediate bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order door Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Tevens is iMediate niet gebonden aan de inhoud van haar website, folders, brochures, advertenties en enig ander (reclame)materiaal (al dan niet elektronisch).
  2. Een Overeenkomst komt tot stand zodra iMediate een Order van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de Order te geven.
   1. Indien iMediate op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, dient Opdrachtgever iMediate daarvoor te betalen conform de dan bij iMediate geldende tarieven.
   2. Voor zover Opdrachtgever een – in afwijking van het bepaalde in art. 3.2.1. – aanbod van iMediate aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de Overeenkomst tot stand overeenkomstig iMediate aanbod.
  3. Alle opgaven door iMediate zijn met zorg gedaan, maar iMediate kan er niet voor instaan dat zich ter zake, geen afwijkingen zullen voordoen. Slechts bij ernstige afwijkingen van de opgaven van iMediate, kan ontbinding plaatsvinden.
 4. Prijzen Alle prijzen van iMediate zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, een en ander tenzij anders aangegeven. Elke verandering van de factoren die op de prijs van iMediate van invloed is, waaronder kostprijzen, valutakoersen en heffingen of belastingen, kan iMediate doorberekenen aan Opdrachtgever.
 5. Betaling
  1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder korting of inhouding, binnen 30 dagen na factuurdatum aan iMediate plaats te vinden. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening tenzij dit hem bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is toegestaan.
  2. Bij gerede twijfel over de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, is iMediate gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van de vergoeding voor Diensten plaatsvindt of dat hij genoegzame zekerheid stelt.
  3. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door de Opdrachtgever nog niet betaald is, is hij in verzuim en is hij tevens rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente. Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn niet volledig heeft betaald dient hij iMediate alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. Indien door iMediate, uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
  4. De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Leveringstermijn
  1. De door iMediate opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor iMediate geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan iMediate verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door iMediate zo veel mogelijk in acht worden genomen.
  2. Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door iMediate. Indien Opdrachtgever gegevens dient aan te leveren, gaan de termijnen lopen vanaf de dag van ontvangst door iMediate, doch niet eerder dan op de datum van de schriftelijke orderbevestiging.
  3. Bij overschrijding van enige termijn heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingtermijn, gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
 7. Reclameren
  1. Reclames inzake gebreken aan het geleverde dienen binnen 8 dagen nadat deze gebreken redelijkerwijs geconstateerd konden worden, schriftelijk aan iMediate te worden meegedeeld. Opdrachtgever heeft geen recht op reclame als hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens iMediate niet is nagekomen.
  2. Indien tijdig, juist en gegrond is gereclameerd, heeft iMediate de keus het gebrek te herstellen dan wel het overeengekomen alsnog (nieuw) te leveren hetzij een korting op de prijs te geven. Door voldoening aan een van deze prestaties binnen redelijke termijn is iMediate gekweten van haar verplichtingen en is zij geen schadevergoeding verschuldigd.
  3. Indien het gebrek is te wijten aan fouten van derden, is iMediate nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop iMediate ten opzichte van die derden aanspraak kan maken.
 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. De Opdrachtgever vrijwaart iMediate voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
  2. De Opdrachtgever vrijwaart iMediate voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
  3. Voor zover de Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, althans als zijn positie niet valt aan te merken als consument of consumentachtige, zijn de volgende bepalingen tevens van toepassing:
   1. iMediate is nimmer aansprakelijk voor enige (in)directe schade van Opdrachtgever indien of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade.
   2. De aansprakelijkheid van iMediate jegens Opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief B.T.W.). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is aansprakelijkheid van iMediate beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
   3. De genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van het hoogst leidinggevend personeel van iMediate. Behoudens in geval van grove schuld of opzet van het hoogst leidinggevend personeel van iMediate, zal Opdrachtgever iMediate vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade.
 9. Overmacht
  1. Indien iMediate door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  2. Onder overmacht van iMediate wordt verstaan elke van de wil van iMediate onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van iMediate kan worden verlangd.
 10. Geheimhouding
  Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 11. Privacy
  De wijze waarop iMediate omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van de Opdrachtgever is opgenomen in haar Privacy-Statement.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN AANGAANDE EVENEMENTEN

Het bepaalde in dit tweede hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten in het kader van Evenementen die worden georganiseerd door iMediate.

 1. Definities en toepasselijkheid iMediate organiseert evenementen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. De Bezoeker en degene die om een toegangsbewijs verzoekt worden aangemerkt als Opdrachtgever. Het verzoek zelf wordt aangemerkt als Order. De verstrekking van een toegangsbewijs wordt aangemerkt als aanvaarding van een order, zodat er een Overeenkomst tot stand komt, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op het bezoek van het Evenement.
  Bezoeker”: iedere persoon aan wie op een geldige wijze een toegangsbewijs is verstrekt door iMediate voor een door haar georganiseerd Evenement en zich met een geldig toegangsbewijs toegang wenst te verschaffen tot een Evenement.
  Evenement”: iedere door iMediate georganiseerde activiteit, waaronder met name maar niet beperkt tot congressen, festivals, symposia en feesten, waarbij bezoekers welkom zijn, alles in de breedste zin van het woord.
  Toegangsbewijs”: een door of namens iMediate verstrekt (digitaal) document of een door of namens de Organisatie verstrekte barcode, waarmee de Bezoeker toegang kan verkrijgen tot een daarop specifiek aangeduid Evenement.
 2. Aanmelding voor Evenement
  1. Personen die een Evenement wensen te bezoeken kunnen zich aanmelden voor een Toegangsbewijs bij iMediate.
  2. Evenementen worden mogelijkerwijs georganiseerd voor een specifieke doelgroep. In zo een geval staat het iMediate vrij om aanmeldingen te beoordelen en naar eigen inzicht vast te stellen of een bezoeker binnen de doelgroep valt.
   1. Wie binnen de doelgroep valt en zich aanmeldt, ontvangt een gratis en persoonsgebonden toegangsbewijs.
   2. iMediate behoudt zich echter het recht voor om een aanvraag zonder opgaaf van redenen te weigeren. Wie niet binnen de doelgroep valt, krijgt indien iMediate deze mogelijkheid biedt, de gelegenheid om een toegangsbewijs aan te schaffen tegen een nader te bepalen prijs.
   3. Bij overschrijding van de bezoekerscapaciteit behoudt iMediate zich het recht voor het aantal deelnemers per bedrijf te beperken.
  3. Het is de Bezoeker niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van iMediate, Toegangsbewijzen voor een Evenement (door) te verkopen, te koop aan te bieden en/of aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.
  4. Alleen een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs geeft toegang tot het Evenement. iMediate kan besluiten om Bezoekers te voorzien van een zaak (zoals een polsbandje), waardoor eenvoudig zichtbaar is of en waartoe de betreffende Bezoeker toegang heeft. De Bezoeker verklaart uitdrukkelijk daaraan zijn medewerking te zullen verlenen.
  5. Door zich aan te melden gaat de Bezoeker akkoord dat hij de volgende berichten ontvangt:
   • Bevestiging van inschrijving en aanverwante e-mails; en
   • toegangsgegevens voor het evenement: tijden, locatie, ticket, etc.; en
   • informatie met betrekking tot het evenement zoals o.a. aanwezige standhouders, kennissessies, programma-informatie, en ander nieuws over; en een
   • reminder kort voor aanvang van het evenement; en een
   • sms ter herinnering; en na afloop van het evenement
   • een enquête met betrekking tot het Evenement.
  6. Door zich aan te melden gaat de Bezoeker akkoord met het delen van zijn ingevulde gegevens met commerciële partners van het Evenement en dat hij benaderd kan worden door een van deze partijen naar aanleiding van zijn bezoek aan het evenement.
 3. Schade en aansprakelijkheid In aanvulling op het bepaalde in art. 8 geldt het volgende:
  1. iMediate is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de Bezoeker op het evenement.
  2. iMediate is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letselschade en andere schade ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van anderen dan iMediate of veroorzaakt door goederen of materialen van derden die betrokken zijn bij de organisatie, zoals onder andere maar niet beperkt tot, de locatiehouder of de cateraar. Voor genoemde schade is iMediate alleen aansprakelijk indien haar opzet of grove nalatigheid valt te verwijten.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN AANGAANDE PUBLICATIES EN NIEUWSBRIEVEN

Het bepaalde in dit derde hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op Publicaties en Nieuwsbrieven die worden uitgegeven door iMediate.

 1. Definities en toepasselijkheid iMediate geeft verschillende Publicaties en Nieuwsbrieven uit waarvan de Inhoud tevens op verschillende Websites toegankelijk is. De Inhoud wordt bepaald door de redactie(s), maar bestaat ook uit aangeleverde informatie, bijvoorbeeld informatie over personalia. Hierop zijn deze Voorwaarden van toepassing. Zowel de Abonnee als de Gebruiker als de Ontvanger aangemerkt als Opdrachtgever, alsmede een verzoek om een Abonnement en het aanleveren van Inhoud en het inschrijven voor een Nieuwsbrief aangemerkt als Order, en het verstrekken van een Abonnement en het aanvaarden van aangeleverde Inhoud en het bevestigen van een inschrijving voor een Nieuwsbrief aangemerkt als aanvaarding van een Order.
  Abonnee”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Abonnement heeft op één of meerdere Publicaties van iMediate.
  Abonnement”: een Overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde of onbepaalde duur tussen Abonnee en iMediate, inhoudende de offline, dan wel online levering van Publicatie(s) door iMediate aan Abonnee, bijvoorbeeld door deze digitaal beschikbaar te stellen of op te sturen per post.
  Inhoud”: de inhoud van de Publicatie in de breedste zin van het woord, waaronder maar niet beperkt tot, tekst en foto’s.
  Nieuwsbrief”: een (digitale) brief die periodiek verschijnt met een weergave van Publicaties.
  Ontvanger (van een Nieuwsbrief)”: degene die zich heeft ingeschreven voor een Nieuwsbrief.
  Publicatie”: een uitgave (offline, dan wel online) van met name maar niet beperkt tot één of meerdere individuele nieuwsartikelen, achtergrondartikelen, thema-interviews en opiniestukken van deskundigen en branchespelers, waaronder bijvoorbeeld mag worden verstaan, maar wederom niet beperkt tot, magazines, tijdschriften, web-content en losse artikelen.
  Websites”: aan iMediate gelieerde websites, zoals imediate.nl, channelconnect.nl en entertainmentbusiness.nl.
 2. Verkrijging Abonnement
  1. Men kan zich abonneren via de desbetreffende website. De feitelijke administratieve afhandeling van het abonnement geschiedt door Abonnementenland (aboland.nl). Hierop en slechts voor zover dit plaatsvindt binnen de werksfeer van Abonnementenland’s dienstverlening, zijn de algemene voorwaarden van Abonnementenland van toepassing https://aboland.nl/page/algemene-voorwaarden/
  2. Een Abonnement is betaald of onbetaald, bijvoorbeeld omdat deze zijn bedoeld voor een specifieke doelgroep of om een andere door iMediate gestelde voorwaarde.
   1. Het staat iMediate vrij om te beoordelen en naar eigen inzicht vast te stellen of een Abonnee binnen de doelgroep valt of aan een door haar gestelde voorwaarde voldoet, eventueel zonder opgaaf van redenen.
   2. Wie niet binnen de doelgroep valt of aan de gestelde voorwaarde voldoet, krijgt indien iMediate deze mogelijkheid biedt, de gelegenheid om een Abonnement af te sluiten tegen een nader te bepalen prijs.
 1. Inschrijving nieuwsbrief
  1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan zich inschrijven voor de Nieuwsbrief. Hiermee geeft de Ontvanger toestemming (in de zin van art. 11.7 Telecommunicatiewet) om hem (op regelmatige basis) een nieuwsbrief te doen toekomen.
   1. Door een Overeenkomst aan te gaan met iMediate en akkoord te gaan met deze voorwaarden, wordt tevens toestemming (in de zin van art. 11.7 Telecommunicatiewet) gegeven door Opdrachtgever om hem (op regelmatige basis) een nieuwsbrief te doen toekomen. Hij verklaart door akkoord te gaan met deze Voorwaarden Opdrachtgever dat hij zijn elektronische contactgegevens heeft verstrekt in het kader van de verkoop van iMediate haar producten of Diensten en dat hij wenst te worden aangemerkt als klant in de zin van art. 11.7 lid 3 Telecommunicatiewet.
   2. Voor zover Opdrachtgever handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, verklaart hij dat de elektronische contactgegevens die hij in het kader van de Overeenkomst bekendmaakt, tevens bestemd zijn voor de ontvangst van de nieuwsbrief, als bedoeld in art. 11.7 lid 2 onder a Telecommunicatiewet.
  2. De Ontvanger kan zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door in de nieuwsbrief vermelde hyperlink te klikken.
  3. iMediate kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de nieuwsbrief.
 2. Publicaties op de Website(s) iMediate biedt de bezoeker van haar Websites de mogelijkheid te reageren op Inhoud. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor een reactie te verwijderen wanneer deze in strijd is met deze Voorwaarden. Tevens behoudt iMediate zich het recht voor om te beslissen over toelaatbaarheid en/of het verwijderen van reacties, in ieder geval niet toegestaan zijn:
  • Reacties waarin fatsoensnormen worden overschreden.
  • Reacties die niet ter zake doen en/of uitsluitend loze kreten bevatten en/of niets bijdragen aan het artikel.
  • Reacties die onder een schuilnaam of uit naam van een niet valide e-mailadres worden geplaatst.
  • Reacties die uitsluitend bedoeld zijn om websites, producten of diensten van derden onder de aandacht te brengen, of die op een andere manier reclame bevatten.
 3. Schade en aansprakelijkheid In aanvulling op het bepaalde in art. 8:
  1. iMediate stelt de door haar uitgegeven informatie zorgvuldig en naar beste kunnen samen, evenwel kan iMediate geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door haar uitgegeven of anderszins bekend gemaakte informatie (in de meest ruime zin des woords).
  2. iMediate kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor reacties van derden op haar Websites.

IV. BIJZONDERE BEPALINGEN AANGAANDE DE EB FESTIVAL GUIDE

Het bepaalde in dit vierde hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op de EB Festival Guide die wordt uitgegeven door iMediate.

 1. Definities en toepasselijkheid iMediate geeft jaarlijks de EB Festival Guide (hierna te noemen: “Guide”) uit, waarin informatie wordt gegeven over festivals in Nederland, zoals datum, locatie, capaciteit, organisatie en ticketers etc. De Guide wordt jaarlijks (fysiek) uitgedeeld tijdens de Eurosonic Noorderslag Conference. De Guide kan tevens tegen betaling worden besteld op entertainmentbusiness.nl of worden verkregen in combinatie met een Abonnement op de Publicatie Entertainment Business (Live). De bestelling hiervan wordt aangemerkt als Order en degene die de order plaatst, als Opdrachtgever. Op de verkrijging van de Guide zijn deze Voorwaarden van toepassing.
 2. De Guide
  1. Organisatoren van festivals kunnen hun festival kosteloos aanmelden voor opname in de Guide. Hierop zijn deze Voorwaarden van toepassing. Zo een verzoek wordt aangemerkt als Order, waarbij de aanmeldende organisatie heeft te gelden als Opdrachtgever.
  2. Het is tevens mogelijk om te adverteren in de fysieke Guide. Hierop is hoofdstuk 5 van deze Voorwaarden van toepassing.

V. BIJZONDERE BEPALINGEN AANGAANDE DE VERKOOP VAN ADVERTENTIES

Het bepaalde in dit vijfde hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op de verkoop van advertenties door iMediate.

 1. Definities en toepasselijkheid iMediate verkoopt advertenties en advertentieruimte in haar Media. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes in het kader van deze verkoop, alsmede op alle Advertentieovereenkomsten die tussen iMediate en een Adverteerder gesloten worden. De adverteerder wordt aangemerkt als Opdrachtgever. Het verzoek tot het plaatsen van een advertentie wordt aangemerkt als Order, dat in aanmerking komt voor aanvaarding door iMediate.
  Aanlevervoorwaarden”: De voorwaarden waaraan iedere Advertentie dient te voldoen om geplaatst te kunnen worden, welke voorwaarden verschillen per Medium en beschikbaar zullen worden gemaakt in het kader van de advertentieovereenkomst.
  Adverteerder”: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die één of meer Advertenties in één of meer Media plaatst of wenst te plaatsen, kan tevens worden aangemerkt als Opdrachtgever.
  Advertentie”: Iedere commerciële uiting die door de Adverteerder in één of meer Media wordt geplaatst, inclusief maar niet beperkt tot ingezonden mededelingen, sponsoring en advertorials.
  Advertentieovereenkomst”: Een overeenkomst tussen iMediate en de Adverteerder met betrekking tot de plaatsing van één of meer reclamecampagnes en/of losse advertenties in een Medium of meerdere Media van iMediate.
  Media”: alle kanalen van iMediate, waaronder met name maar niet beperkt tot de Media als bedoeld in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 van deze Voorwaarden.
 2. Verkoop van advertenties
  1. De Adverteerder kan een order bij iMediate doen voor de plaatsing van Advertentie. Indien dit wordt aanvaard door iMediate, komt er een Advertentieovereenkomst tot stand. Op de totstandkoming van de Advertentieovereenkomst, tarieven en kortingen, kosten, facturering en betaling, uitvoering, beëindiging en op alle overige (rechts)handelingen tussen iMediate en Adverteerder, zijn deze Voorwaarden van toepassing.
  2. De Advertentie van de Adverteerder dient naast deze Voorwaarden, te voldoen aan de Aanlevervoorwaarden. De Advertentie dient tevens volledig in overeenstemming te zijn met vereisten die daaraan op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving worden gesteld alsmede met de normen die daaraan in het maatschappelijk verkeer worden gesteld. In het bijzonder, maar niet limitatief, dient de Advertentie aan het onderstaande te voldoen:
   • Advertentieruimte mag niet worden aangewend voor doeleinden die concurreren of strijdig zijn met de doeleinden van iMediate, behoudens voor zover zij daarmee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
   • Advertenties mogen niet in strijd zijn met de wettelijke reclameregels en dienen ook overigens volledig in overeenstemming te zijn met de Nederlandse Reclame Code.
   • Advertenties met betrekking tot financiële diensten en producten dienen volledig in overeenstemming te zijn met de regelgeving van de AFM.
   • Advertenties mogen niet beledigend zijn voor het Koninklijk Huis of voor andere personen met lokale, landelijke of internationale bekendheid, noch ten aanzien van groepen van mensen met een specifiek gemeenschappelijk kenmerk.
   • De Advertentie maakt geen inbreuk op enig portretrecht.
   • De Advertentie mag op geen enkele wijze misleidend of verwarrend zijn.
   • De Advertentie mag, naar het oordeel van iMediate, niet onbehoorlijk, haatdragend, opruiend, discriminerend, seksueel getint, schokkend, of aanstootgevend zijn, dan wel in strijd zijn met datgene dat in het maatschappelijk als betamelijk wordt beschouwd.
 3. Schade en aansprakelijkheid In aanvulling op het bepaalde in art. 8 geldt het volgende:
  1. iMediate zal nimmer garanties geven op omzet, winst, aantal bezoekers, offertes, aanvragen of contacten of andere omzet-gerelateerde zaken voortvloeiend uit welk product dan ook. iMediate kan om die reden dan ook niet aansprakelijk worden gesteld dan wel in gebreke worden gesteld voor/door tegenvallende verkoopresultaten of andere omzet-gerelateerde resultaten, voortvloeiend uit de geleverde diensten of producten van iMediate.

VI. BIJZONDERE BEPALINGEN AANGAANDE MARKETING SERVICES

Het bepaalde in dit zesde hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op Marketing Services van iMediate.

 1. Definities en toepasselijkheid iMediate biedt marketing services aan, waaronder mede moet worden verstaan, maar niet beperkt tot, contentmarketing voor retail en brands, en contentmarketing voor Business2Business. Degene die een Order doet met betrekking tot de verrichting van marketing services wordt aangemerkt als Opdrachtgever. Indien dit wordt aanvaard door iMediate komt er een Overeenkomst tot stand. Op Overeenkomsten die worden afgesloten in het kader van de bovengenoemde en verrichte (rechts)handelingen tussen Opdrachtgever en iMediate, zijn deze Voorwaarden van toepassing.
 2. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder met name maar niet beperkt tot het auteursrecht, toe aan iMediate . Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend iMediate daartoe bevoegd.
  2. De Overeenkomst en deze Voorwaarden kunnen slechts de verlening van een licentie voor het gebruik van intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd materiaal voor de Opdrachtgever opleveren. Een rechtsgeldige overdracht van intellectuele (of industriële) eigendomsrechten kan onder deze Voorwaarden nimmer tot stand komen en is geenszins de intentie van iMediate.
  3. Enige licentie geschiedt onder opschortende voorwaarde van betaling van opeisbare betalingsverplichtingen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan over deze licentie een sublicentie te verlenen, tenzij iMediate hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.
  4. Tenzij anders overeengekomen, behoort het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, merkrechten, auteursrechten etc. niet tot de Diensten van iMediate. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
  5. Opdrachtgever vrijwaart iMediate ter zake van alle inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden voor zover deze inbreuk verband houdt met of voortvloeit uit de Opdracht van Opdrachtgever.
  6. Tenzij anders overeengekomen blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van iMediate, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 3. Aansprakelijkheid In aanvulling op het bepaalde in art. 8:
  1. iMediate zal nimmer garanties geven op omzet, winst, aantal bezoekers, offertes, aanvragen of contacten of andere omzet-gerelateerde zaken voortvloeiend uit welk product dan ook. iMediate kan om die reden dan ook niet aansprakelijk worden gesteld dan wel in gebreke worden gesteld voor/door tegenvallende verkoopresultaten of andere omzet-gerelateerde resultaten, voortvloeiend uit de geleverde diensten of producten van iMediate.

VII. OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Opzegging en ontbinding van de Overeenkomst
  1. Wanneer de Opdrachtgever een Overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, de geldelijke waarde van de Overeenkomst en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden door iMediate te betalen.
  2. Indien de Overeenkomst door iMediate wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, de geldelijke waarde van de Overeenkomst en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van iMediate redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
  3. iMediate is gerechtigd middels een schriftelijke verklaring de Overeenkomst (buiten)gerechtelijk te ontbinden – naast de gevallen genoemd in de wet – indien Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd en/of in staat van faillissement is verklaard en/of zijn onderneming staakt.
 2. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam ofwel de anders op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.
  2. De (gedeeltelijke) nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling uit deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De (gedeeltelijk) ongeldige bepaling wordt alsdan omgezet in een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de (ver)nietig(d)e bepaling.
iMediate Contentmarketing